logo
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

За центъра

Центърът се създава в отговор на инициативите на Европейската комисия:

 • „Електронно обучение” и
 • „Отваряне на образованието за всички чрез новите технологии“.

ЦЕЛИ:

Центърът трябва да съдейства:

 • за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ базирани образователни технологии;
 • за осигуряване на място на университета в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство;
 • за затвърждаване на лидерските позиции на университета в областта на иновационните образователни технологии.

ЗАДАЧИ:

Центърът трябва:

 • да усвоява иновационни образователни технологии, като ги адаптира към условията на Русенския университет;
 • да подготвя докторанти в областта на иновационните образователни технологии;
 • да популяризира иновационните образователни технологии, в т.ч. и виртуалните образователни модели чрез отделни лекции, курсове, семинари и др.;
 • да съдейства за оборудване на всички лекционни зали, а впоследствие, и на лабораториите с интерактивни презентационни системи;
 • да провежда индивидуално и групово обучение на преподаватели, а също и на студенти от съответните специалности на ф-т ПНО, за използване на иновационните образователни технологии;
 • да презентира използваните в университета иновационни образователни технологии пред експертни групи, официални гости от страната и чужбина и др.;
 • да съдейства за трансфера на иновационни образователни технологии в началните и средните училища в Русенска област, а също и в други висши училища в страната;
 • да следи непрекъснато за обявяването на конкурси за финансиране на проекти, свързани с иновационните образователни технологии, от национални и европейски програми и да информира своевременно всички факултети и филиали; да инициира участието на Университета в такива конкурси;
 • да провежда изследвания за определяне на действителната полза от внедряването на иновационните образователни технологии;
 • да участва в организирането и провеждането на национални семинари и конференции по електронно обучение;
 • да организира и провежда международната конференция CompSysTech със секция за иновационните образователни технологии;
 • да организира и провежда международната конференция e-Learning;
 • да представя Русенския университет в Дигиталната национална коалиция;
 • да актуализира перманентно съдържанието на сайта си;
 • да популяризира дейността си чрез социалните мрежи.

СТРУКТУРА:

Центърът е съставна част на Университетския научноизследователски комплекс – вж. приложението. Взаимодейства активно с Центъра за дистанционно обучение и с Центъра за трансфер на технологии.

Центърът се ръководи от избрано от Академичния съвет хабилитирано лице. Ръководителят на центъра е подчинен на зам.-ректора по НИД. Съставът на Центъра е динамичен и включва преподаватели, докторанти и студенти от различни факултети, филиали и колежи с подчертани интереси в областта на иновационните образователни технологии. Същите се обединяват във временни колективи за решаване на конкретни задачи от оперативния план за работа.

ФИНАНСИРАНЕ:

Центърът използва следните източници на финансиране:

 • Национални образователни и научноизследователски програми;
 • Европейски образователни и научноизследователски програми;
 • Фонд “Научни изследвания” на университета;
 • Дарители и спонсори;