За центъра

Центърът се създава в отговор на инициативите на Европейската комисия:

ЦЕЛИ:

Центърът трябва да съдейства:


ЗАДАЧИ:

Центърът трябва:


СТРУКТУРА:

Центърът е съставна част на Университетския научноизследователски комплекс – вж. приложението. Взаимодейства активно с Центъра за дистанционно обучение и с Центъра за трансфер на технологии.

Центърът се ръководи от избрано от Академичния съвет хабилитирано лице. Ръководителят на центъра е подчинен на зам.-ректора по НИД. Съставът на Центъра е динамичен и включва преподаватели, докторанти и студенти от различни факултети, филиали и колежи с подчертани интереси в областта на иновационните образователни технологии. Същите се обединяват във временни колективи за решаване на конкретни задачи от оперативния план за работа.


ФИНАНСИРАНЕ:

Центърът използва следните източници на финансиране: