Някои публикации на членовете на екипа в областта на иновационните образователни технологии

МОНОГРАФИЯ:

 1. Смрикаров,А. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство. Русе, Авангард принт, 2009, ISBN 978-954-712-403-5

СТУДИИ:

 1. Смрикаров,А., А.Иванова. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2011, ISBN 978-954-712-512-4
 2. Смрикаров,А. и кол. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет)

СТАТИИ:

 1. Кузов,О., А.Смрикаров. Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов”. //Автоматика и информатика, 2002, No 6, с. 59-60.
 2. Смрикаров,А. Българският виртуален университет - състояние и перспективи. //Наука, 2006, No 2, с. 44-46.
 3. Смрикаров,А. Концепция за създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки. //Автоматика и информатика, 2007, No 4, с. 68-70.
 4. Смрикаров,А. Концепция за създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки. //Наука, 2007, No 6, с. 74-76.
 5. Смрикаров,А., А.Василева. Инициативата “Електронно обучение” на Европейската комисия”. //Автоматика и информатика, 2002, No 2, с. 52-53.
 6. Смрикаров,А., О.Кузов. Българският виртуален университет – състояние и перспективи. //Автоматика и информатика, 2005, No 4, с. 53-54.
 7. Смрикаров,А., О.Кузов. Виртуалната катедра по компютинг „Джон Атанасов” прерасна във виртуален ICT факултет. //Автоматика и информатика, 2004, No 1, с. 43-45.
 8. Смрикаров,А., С.Смрикарова, Ц.Василев. Учебни модели на операционни блокове за извършване на аритметични операции. //Автоматика и информатика, 1997, No 5-6, с. 63-66.
 9. Стойкова,В., А.Смрикаров, О.Томов. Интерактивни презентационни системи. // Автоматика и информатика, 2011, № 3, с. 66-70.
 10. Томов,О., А.Василева, А.Смрикаров. Учебен модел на процесор със стекова архитектура. //Автоматика и информатика, 2003, No 3, с. 58-60.
 11. Hristov,T., T.Georgiev, A.Smrikarov. A New SCORM Conformable Architecture of the E-Learning Shell (eLSe) Software Platform. //CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, Volume 20, Num.1-4, pp. 53-57.
 12. Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian virtual university. //CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, Volume 20, Num.1-4, pp. 127-132.

ДОКЛАДИ:

 1. Георгиева,Е., Цв.Георгиев, А.Смрикаров. Възможни решения за реализация на мобилно обучение в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 45, серия 3. Русе, Печатна база на РУ, 2006, с. 183-188.
 2. Виткова,Е., А.Смрикаров, О.Кузов. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи. В: Сборник доклади и резюмета на Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование. Китен, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 5-12 (ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД).
 3. Дянкова,Е., А.Смрикаров. Създаване на уеб-сайт за електронно обучение по дисциплината „Изкуствен интелект”. В: Сборник доклади и резюмета на Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование. Китен, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 121, (резюме).
 4. Иванова,А., Г.Иванова, А. Смрикаров. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища – eLearning 2.0 и персонална среда за обучение. В: Трудове на Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. Свищов, Академично издателство на СА “Д.Ценов”, 2009, с. 27-36.
 5. Иванова,Г., Г.Тодоров, А.Смрикаров. Интерфейс на виртуален университет – изисквания и показатели за оценка на ефективността. in Proceedings of the International Scientific Conference. Gabrovo, Bulgaria, Университетско издателство „Васил Априлов”, 2003, pp. I-280-284.
 6. Калмуков,Й., Б.Рачев, А.Смрикаров. Относно необходимостта от създаването на WEB базирана система за поддръжка на научна конференция. В: Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 3.2, Русе, Печатна база на РУ , 2005, с. 118-123.
 7. Митев,K., А.Смрикаров. Относно защитата на авторските права върху уеб-базираните учебни курсове. В: Сборник на трудовете на научната конференция РУ’2004, том 41, серия 3.2, Русе, Печатна база на РУ, 2004, с. 143-148.
 8. Смрикаров,А. Създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки. В: Сборник доклади и резюмета на Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование. Китен, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 26-27.
 9. Смрикаров,А., О.Кузов, Ст.Смрикарова. Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов”. В: Сборник доклади на научно практическата конференция по нови технологии в образованието и професионалното обучение. София, ЦЕОМКК, 2003, с. 45-48.
 10. Смрикаров,А., О.Кузов, Ст.Смрикарова. Виртуалната катедра по компютинг “Джон Атанасов” – състояние и перспективи. В: Сборник доклади на научната сесия на Великотърновския университет, посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов. В.Търново, Faber, 2003, с. 15-25.
 11. Смрикаров,А., О.Кузов, Ст.Смрикарова. Проектът за създаване на виртуално образователно пространство. В: Сборник на трудовете на научната конференция РУ’2004, том 41, серия 3.2, Русе, Печатна база на РУ, 2004, с. 137-142.
 12. Смрикаров,А., Ст.Смрикарова, В.Дочев. Учебен модел на микропрограмен блок за управление на операциите. В: Национална конференция с международно участие КомпСисТех’2000. София, Авангард Принт, 2000, с. VI.10.1-5.
 13. Стефанов,Я, А.Смрикаров. Една концепция за създаване на виртуален персонален асистент на студента. В: Сборник научни трудове на научната конференция на Русенския университет, том 54, серия 3.2, Русе, Печатна база на РУ, 2015, с. 120-124.
 14. Стойкова,В., А.Иванова, А.Смрикаров. Добри практики при е-обучение на студентите от дигиталното поколение. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2012, с. 149 -154.
 15. Стойкова,В., А.Смрикаров, А.Иванова, К.Георгиева. Адаптиране на системата на висшето образование към студентите от дигиталното поколение. International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria, с. 523-531.
 16. Стойкова,В., А.Смрикаров, А.Иванова, К.Георгиева, Н.Иванова. Интерактивните средства при обучението на студентите от дигиталното поколение – екстра или необходимост? Сборник с доклади от Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища. ИЦ на Русенски университет „Ангел Кънчев", Русе, 2014, с. 197-207.
 17. Стойкова,В., А.Смрикаров, Зл.Казлачева, Кр.Георгиева. Някои приложения на интерактивни презентационии системи в учебния процес. Четвърта национална конференция по е-обучение във висшето образование, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2012, с. 351-358.
 18. Стойкова,В., И.Гинков, А.Смрикаров, Кр.Георгиева. Е-обучение и интерактивни средства при подготовката по „Безопасност на движение”. НК „Безопасност на движението“, Ямбол, 2011, с. 79-86.
 19. Тодоров,Г., Г.Георгиева, А.Смрикаров. Влияние на информационните и комуникационните технологии върху развитието на висшите училища. В: Сборник научни трудове на научната конференция на Русенския университет, том 39, серия 3.2, Русе, Печатна база на РУ, 2002, с. 9-15.
 20. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Adaptation of the Algorithms for Execution of the Aggregate Operations for the Purposes of the Virtual Laboratory on “Databases”. in Proceedings of University of Rousse and Rousse Union of Scientists Annual Conference. Rousse, Bulgaria, Printing House in University of Rousse "Angel Kachev", 2008, vol. 47, pp.122 - 126.
 21. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Algorithms for Executing and Visualizing the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. in Proceedings of the 7th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2009. Orlando, Florida, USA, 2009, vol. 1, pp. 254-259.
 22. Arsova,E., S.Arsov, A.Smrikarov. Developing Algorithms for Execution of the Basic Relational Operations for the Purposes of a Virtual Laboratory. in Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2008). Varna, Bulgaria, Publishing House "KING", 2008, pp. 143-150.
 23. Georgiev,T., E.Georgieva, A.Smrikarov. M-Learning – A New Stage of E-Learning. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2004. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2004, pp. IV.28-1-IV.28-5.
 24. Georgieva,E., A.Smrikarov, M.Teodosieva. Mobile Learning Systems Development Methodology. in Proceedings of the Second International e-Learning Conference. Berlin, Germany, Communication & Cognition, 2005, pp. 135-147.
 25. Georgieva,E., A.Smrikarov, T.Georgiev. A General Classification of Mobile Learning Systems. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2005. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2005, pp. IV.14-1-IV.14-6.
 26. Georgieva,G., G.Todorov, A.Smrikarov. A model of a virtual university – some problems during its development. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2003. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2003, pp. IV.29-1 – IV.29-7.
 27. Hristov,Т., S.Smrikarova, A.Vasileva, A.Smrikarov. An Approach to Development of an e-Learning Software Platform. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2002. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2002, pp. IV.5-1 – IV.5-7.
 28. Hristov,T., T.Georgiev, A.Smrikarov. A New Approach for SCORM Compatible Database Design. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech’2004. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2004, pp.IV.26-1-IV.26-6.
 29. Hristov,T., T.Georgiev, A.Smrikarov. A New SCORM Conformable Architecture ot the e-Learning Shell (eLSe) Software Platform. in Proceedings of the International e-Learning Conference. Brussels, Belgium, Communication & Cognition, 2004, pp. 2.3.1-2.3.8.
 30. Ivanova,A., A.Smrikarov. The New Generations of Students and the Future of e-Learning in Higher Education. in Proceedings of the International e-Learning Conference’09. Berlin, Germany, Avangard Print, 2009, pp. 17-25 (PLENARY PAPER)
 31. Ivanova,A., G.Ivanova, A.Smrikarov. eLearning 2.0 and Higher Education – Possible Implications. in Proceedings of the e-Learning Conference’07, Computer Science Education. Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publication, 2007, pp. 101-107.
 32. Ivanova,G., A.Ivanova, A.Smrikarov. Virtual University 2.0. in Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’09. Berlin, Germany, Avangard Print, 2009, pp. 100-106.
 33. Ivanova,G., A.Smrikarov. An approach for Analysis and Evaluation of Virtual Learning Environments. in Proceedings of the e-Learning Conference’06, Computer Science Education, Coimbra, Portugal. Portugal, Coimbra, Printed in University of Ruse, 2006, pp. 1.14-1 – 1.14-6.
 34. Ivanova,G., A.Smrikarov. Methodology for design of virtual learning environments – virtual universities. in Proceedings of the Second e-Learning Conference. Berlin, Germany, Communication & Cognition, 2005, pp. 47-57.
 35. Ivanova,G., A.Smrikarov. Some Approaches to Implementation of Virtual Learning Environments. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2004. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2004, pp. IV.25-1 – IV.25-6.
 36. Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian Virtual University. in Proceedings of the International e-Learning Conference. Brussels, Belgium, Communication & Cognition, 2004, pp. 3.2.1-3.2.12.
 37. Mateev,V., S.Todorova, A.Smrikarov. Test Construction and Distribution in Digital Logic Design Virtual Laboratory. in Proceedings of the E-learning Conference’07 Computer Science Education. Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publication, 2007, pp. 18-23.
 38. Mateev,V., S.Todorova, A.Smrikarov. Test System in Digital Logic Design Virtual Laboratory – Tasks Delivery. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’07. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pp. IV.11-1 – IV.11-6.
 39. Smrikarov,A., St.Smrikarova, A.Vasileva, T.Tzolov. A Training Model of a Hypothetical Single-Address Processor. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'2001. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2001, pp. IV.9-1 – IV.9-5.
 40. Smrikarov,A., St.Smrikarova, N.Mohamed, T.Vasilev. Training Models of Operational Blocks to Perform Arithmetic Operations. in The 38-th Science Week of the University of Homs. Syrian Arab Republic, 1998, pp.79-86.
 41. Smrikarov,A., T.Vassilev, Y.Stefanov. Adapting the Education System to the Digital Generation. in Proceedings of the International e-Learning Conference’15, Berlin, Geramny, Printed in University of Applied Science, Berlin, 2015, pp. 10-14. (PLENARY PAPER)
 42. Tomov,O., A.Smrikarov. Exploring Environments for Creation of E-Learning Simulators. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2007. Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2007, pр. IV.22-1-IV.22.5.
 43. Tomov,O., A.Smrikarov. A Training Software Model of von Neuman Register Machin with Two-Operand Instruction. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2005. Varna, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2005, pp. V.13.1-V.13.5.
 44. Tomov,O., A.Smrikarov. Software Models of Two-Address and Three-Address GPR Machines. in Proceedings of the E-learning II Conference. Berlin, Germany, Communication & Cognition, 2005, pp. 59-65.
 45. Vasileva,A., A.Smrikarov. A Training Software Model of an Interrupt System. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2003. Sofia, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2003, pр. IV.30-1-IV.30.5.
 46. Vasileva,А., A.Smrikarov, T.Hristov. A conceptual model of a Virtual Laboratory on “Computer organization”. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2002, Sofia, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2002, pp. IV.6-1-IV.6-6.
 47. Vasileva,A., A.Smrikarov, T.Toteva. A Training Software Tool for Square Root Calculation. in Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’2004. Rousse, Bulgaria, Avangard Print Ltd., 2004, pp. IV.27.1-IV.27.6.
 48. Vitkova,Е., A.Smrikarov, O.Kouzov, G.Ivanova. National Programme for Creating Virtual Educational Space in Bulgaria – Major Outcomes and Pending Tasks. in Proceedings of the International e-Learning Conference’06 Computer Science Education. Coimbra, Portugal, Printed in University of Ruse, 2006, pp. xi-xvi. (PLENARY PAPER)

СТАТИИ И ДОКЛАДИ С ПОПУЛЯРЕН ХАРАКТЕР:

 1. Смрикаров,А. Виртуалната компютърна катедра вече дава резултати. //COMPUTERWORLD/BG, 2003, бр. 30, с. 12.
 2. Смрикаров,А. Виртуалното образование допълва традиционното. //COMPUTERWORLD/BG, 2004, бр. 22, с.10.
 3. Смрикаров,А. Електронното обучение – мода или трайна тенденция. //COMPUTERWORLD/BG, 2003, бр. 35, с. 12.
 4. Смрикаров,А. Русенският университет пренася обучението и в Web. //COMPUTERWORLD/BG, 2002, бр. 34, с. 11.
 5. Смрикаров,А. Създава се Български виртуален университет. //COMPUTERWORLD/BG, 2004, бр. 43, с.16-17.
 6. Смрикаров,А. ДАИТС стартира проект за създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки за електронно обучение. //Автоматика и информатика, 2006, No 4, с. 77.
 7. Смрикаров,А. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи. В: Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт. София, изд. „Даниела Убенова”, 2009, с. 162-169.
 8. Смрикаров,А. Проект за създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки за електронно обучение. //Наука, 2006, No 6, с. 77-78.
 9. Смрикаров,А., Г.Иванова. Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи. В: Сборник на младежкото иновационно и информационно общество АБ. София, Експопринт ООД, 2007, с. 96-102.