Концепции
  1. Концепция за създаване на Национална мрежа от виртуални библиотеки;
  2. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години.
  3. Концепция за използване на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение:
  4. Концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.